Copyright 2022 - CASD Polička

Verše z Bible

Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil.

Micheáš 7:18

11 Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. 12 Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. 13 Když mě budete hledat, naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem. 14 Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.

Jeremiáš 29:11-14

A nezapomínejte činit dobře a si navzájem  pomáhat ⌈sdílet se⌉, neboť takové oběti se Bohu líbí.  - Židům 13:16

Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!  Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají,  těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí!  Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila.  Kéž jsou mé cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony!  Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu.

- Žalm 119:1-6

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

- Římanům 12:21

Hospodinovo poučení, synu, neodmítej,
když tě napravuje, nezoufej;
Hospodin kárá, koho miluje,
jak otec syna, jehož má v oblibě. 

Přísloví 3:11-12

Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.

Matouš 5,8

1 Hle, můj služebník, jehož podpořím,
můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil!
Na něj svého Ducha položím,
aby šel národům právo vyhlásit.
2 Nebude křičet, nebude se přít,
jeho hlas nebude slyšet v ulicích.
3 Nalomenou třtinu nezlomí,
doutnající knot nezhasí,
ale opravdové právo vyhlásí.
4 Nevzdá se a nepoleví,
dokud nenastolí právo na zemi -
ostrovy spolehnou na jeho učení!

Izaiáš 42:1-4

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!

2.Korintským 5:17

 

Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.

Římanům 12:9

Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem.

Joel 2:13

TOPlist